Polityka prywatności

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

______________________________________________

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w Niepublicznym Przedszkolu „Wesołe Krasnoludki”z siedzibą
w Radomiu, ul. Wolanowska 179, 26-600 Radom - jest Pani Albina Życińska
, z którą możesz się skontaktować w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw poprzez (do wyboru):

 1. e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. telefonicznie: +48694 203 968
 3. pisemnie na adres siedziby Administratora Danych, wskazany powyżej.

 

Jako Administrator danych informuję, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016:

 

 1. dane osobowe przetwarzane są przez podmiot w zakresie niezbędnym do realizowania zadań zgodnie
  z prawem. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania następujących zadań:
  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59 ze zm.);
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r., poz. 356);
  3. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (dz. U. z 2017r., poz. 1591);
  4. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r., poz. 1646);
  5. Statut Niepublicznego Przedszkola Wesołe Krasnoludki;
  6. Celem ogólnym wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
  7. dane osobowe mogą być przekazywane na żądanie organom państwowym;
  8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  9. dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w poszczególnych ustawach regulujących zakres prac Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Krasnoludki”,
  10. osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
   1. dostępu do treści swoich danych,
   2. ich sprostowania,
   3. usunięcia[i] lub ograniczenia[ii] przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania[iii];
   4. przenoszenia danych[iv],
   5. cofnięcia zgody[v]
  11. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO[vi].
  12. Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Krasnoludki”gromadzi jedynie dane osobowe podane dobrowolnie. Nikt nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością realizacji zadań prowadzonych przez Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Krasnoludki”.
  13. dane osoby, której dane dotycząnie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.[i]prawo do usunięcia danych osobowych musi mieć podstawę prawną.

[ii]prawo do ograniczenia przetwarzania osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z tą osobą działań, jeżeli jej zdaniem Administrator ma nieprawidłowe dane osobowe lub przetwarzam je bezpodstawnie.

[iii]prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: osoba, które dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Osoba, której dane dotyczą powinna wtedy wskazać swoją szczególną sytuację, która jej zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator zaprzestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw osoby, której te dane dotyczą lub też że jej dane są niezbędne Administratorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

[iv]prawo do przenoszenia danych: osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi na podstawie zgody lub na prawnie uzasadnione wezwanie Administratora

[v]prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarza Administrator na podstawie zgody tej osoby. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

[vi]prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że Administrator przetwarza jej dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego